Integritetspolicy

1. Introduktion

1.1 vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk nu levande person. Exempelvis kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

1.2 vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?
WLN Group AB org. nr 559324-5912, med adress Gåshaga brygga 1, 181 66 Lidingö, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

2. Vad använder wellon dina personuppgifter till?

Nedan kan du läsa om vad Wellon använder dina personuppgifter till och varför.

2.1. för att du ska kunna hantera och följa upp dina köp och tjänster
När du nyttjar våra tjänster (så som hälsoanalysen) eller handlar på Wellon genereras ett kundkonto för dig. Med kundkontot kan du logga in i vår app där du har möjligheten att;
Se historik av dina köp och rekommendationer.
Ändra dina personuppgifter och inställningar.
Funktioner för att bli borttagen eller få ut den information som vi lagrar om dig.

2.2 för att kunna hantera beställningar
Vilket inkluderar:
Leverans (inklusive avisering och kontakter rörande leveransen).
Identifikation och ålderskontroll.
Hantering av betalning (inklusive analys av möjliga betallösningar, vilket kan innefatta en kontroll gentemot betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar från Klarna).
Hantering av reklamationer- och garantiärenden.

Vi behandlar följande uppgifter:
Namn
Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
Betalningshistorik
Betalningsinformation
Kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag
Köpinformation (t.ex. vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras till en annan adress)
Användaruppgifter för Mina sidor (om du har ett kundkonto)
Laglig grund: Fullgörande av köpeavtalet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.

Lagringsperiod: Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamationer- och garantiärenden.

2.3. för att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser
Nödvändig hantering för uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen, penningtvättslagen eller reglerna om produktansvar och produktsäkerhet, vilka kan kräva framtagande av kommunikation och information till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåterkallelser vid exempelvis en defekt eller hälsovådlig vara).
Vi behandlar för detta ändamål;
Namn
Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
Betalningshistorik
Betalningsinformation
Din korrespondens
Uppgift om köp-tidpunkt, köpställe, eventuellt fel/klagomål
Användaruppgifter för appen (om du har ett kundkonto)
Laglig grund: Rättslig förpliktelse. Denna insamling av dina personuppgifter krävs enligt lag. Om uppgifterna inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.

Lagringsperiod: Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter, eller upp till sju år för data som behandlas enligt bokföringslagen.

2.4 för att kunna hantera kundserviceärenden
Vilket inkluderar:

Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till kundservice (via telefon eller i digitala kanaler, inklusive sociala medier).
Identifiering och frågor rörande användarkonto.
Utredning av eventuella klagomål och supportärenden (inklusive teknisk support).
Frågor och rådgivning om och inför köp, frågor om produkter, returhantering, ändring av beställning och liknande ärenden.

Vi behandlar följande uppgifter;

Namn
Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
Din korrespondens
Uppgift om köp (tidpunkt, köpställe, eventuellt fel/klagomål)
Hälsoanalys-data
Hälsodata (t.ex. allergiska reaktioner och hälsotillstånd du upplyser oss om)
Användaruppgifter för appen (om du har ett kundkonto)
Laglig grund: Berättigat intresse, samt uttryckligt medgivande i de fall vi behandlar känslig data. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden.

Lagringsperiod: 36 månader efter att kundservice-ärendet har avslutats.

2.5. för att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system för kundkollektivet i stort samt erbjuda dig en personlig och relevant upplevelse i vårt utbud av tjänster och produkter

Anpassning av tjänster för att bli mer användarvänliga (till exempel ändra användargränssnittet för att förenkla informationsflödet eller för att lyfta fram funktioner som ofta används av kunder i våra digitala kanaler).
Framtagande av underlag i syfte att förbättra varu- och logistikflöden (till exempel genom att kunna prognostisera inköp, lager och leveranser).
Framtagande av underlag för att utveckla och förbättra vårt sortiment.
Framtagande av underlag för att utveckla och förbättra vår resurseffektivitet ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv (till exempel genom att effektivisera inköp och planering av leveranser).
Framtagande av underlag i syfte att planera ny- och eventuella avetableringar av lager.
Ge våra kunder möjligheten att påverka och recensera vårt sortiment.
Framtagande av underlag för att förbättra IT-system i syfte att generellt höja säkerheten för företaget och våra besökare/kunder.
Analyser av de uppgifter vi samlar in för ändamålet. Baserat på de uppgifter vi samlar in (till exempel köphistorik, ålder och kön) sorteras du in i en kundgrupp (så kallat kundsegment) för vilket analyser sedan görs på en aggregerad nivå med hjälp av avidentifierade eller pseudonymiserade data, utan någon koppling till dig som individ. Insikterna från analysen ligger till grund för vilka produkter som köps in och hur vi utvecklar vår app. Analysen används också för att vi ska kunna ge dig automatiskt anpassad information i form av bl.a. artiklar och erbjudanden som är relevanta för dig baserat på resultatet av vår analys av dina intressen och ditt användarbeteende (s.k. profilering).

Vi behandlar därför:

Namn
Ålder
Kön
E-postadress
Bostadsort
Betalningsinformation
Korrespondens och feedback avseende våra tjänster och produkter Köp- och användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik)
Information du lämnat via hälsoanalysen
Kundnöjdhetsundersökning och enkäter
Tekniska data rörande enheter som används och dess inställningar (till exempel språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, skärmupplösning och plattform)
Information om dina surfvanor och hur du har interagerat med oss, inklusive bl.a. din geografiska plats, vilka externa sidor du tidigare har besökt, vilka sidor du besöker hos oss, hur du i övrigt har använt tjänsten, inloggningsmetod, svarstider, nedladdningsfel, dina intressen hur du når och lämnar tjänsten etc.
Information om hur du använder våra hemsidor via “cookies”. Du kan läsa mer om vad cookies är och hur vi använder dem här.
Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och våra kunders berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.
Medgivande, om det gäller data du lämnat via hälsoanalysen.

Lagringsperiod: Från insamlandet och för en tid om 36 månader därefter.

2.6 för att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget och kunder
Förhindrande och utredning av eventuella bedrägerier eller andra lagöverträdelser. Förhindrande av skräppostutskick, phishing, trakasserier, försök till olovlig inloggning på användarkonton eller andra åtgärder som är förbjudna enligt lag eller våra köp-, medlems- eller tjänstevillkor. Skydd och förbättring av vår IT-miljö mot angrepp och intrång.

För detta ändamål behandlar vi:

Köp- och användargenererade data (till exempel klick- och besökshistorik)
Tekniska data rörande enheter som används och dess inställningar (till exempel språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, skärmupplösning och plattform)
Uppgifter om hur våra digitala tjänster används
Laglig grund: Fullgörande av rättslig förpliktelse (om sådan föreligger) alternativt berättigat intresse. Ifall ingen rättslig förpliktelse föreligger är behandlingen nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget.

Lagringsperiod: Från insamlandet och för en tid om 36 månader därefter.

2.7. för att kunna erbjuda kunder en personlig rekommendation och rådgivning

Utföra hälsoanalys för kund samt eventuellt följa upp behandlingen. Rekommendation av produkter utifrån användarens behov och önskemål samt information om hur dem bör användas för önskat resultat. Personanpassad rådgivning via telefon, chatt, video eller e-post. Uppföljande rådgivning. Marknadsföring av produkter utifrån kundens behov och önskemål.

För detta behandlar vi:

Namn
Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
Kön
Ålder
Köpinformation
Hälsodata från hälsoanalys
Laglig grund: Fullgörande av avtalet om rådgivningen samt uttryckligt medgivande för de fall användare lämnar känslig information om sig själv. Intresseavvägning för marknadsföring, det ligger i både Wellons och användarens intresse att användare köper produkter som passar dem. Uppföljning av behandlingar över tid.

Lagringsperiod: 60 månader från insamling.

2.8. för rekrytering och personaladministration

Behandling av jobbansökan och eventuell nyanställning. Avslutande av anställning. Administration av eventuella rehabiliterings- och diskrimineringsärenden.

CV
Namn
Telefonnummer
Mailadress
Fysisk adress
Bild som kandidaten själv bifogar (frivilligt)
Personnummer
Personligt brev där det kan förekomma sjukdomshistorik el dylikt
Mailväxling mellan Wellon och kandidaten
Anteckningar från Wellon avseende intervjuer
Testresultat från arbetsprov kopplat till tjänsten
Kontaktuppgifter till referenser
Laglig grund: Berättigat intresse av att fullfölja eller avsluta rekryteringsprocesser samt i förekommande fall behålla information som säkerhet vid diskrimineringsärenden eller liknande.
Uttryckligt medgivande i de fall känslig information kan förekomma.

Lagringsperiod: 60 månader från insamlande eller rekryteringsprocessens avslutande.

2.9 för att följa upp referenser vid rekrytering
Om någon under rekryteringsprocessen lämnat kontaktuppgifter till referenser så sparar vi endast namn, telefonnummer och e-postadress till dessa. Vi behåller uppgifterna till dess rekryteringsprocessen är avslutad.

2.10 opt-in kommunikation
Om du optar in (godkänner) under registreringsprocessen på Wellon.se eller vid andra tillfällen då du kan lämna personligt identifierbar information, kan informationen du tillhandahåller användas för att skapa och leverera direktmarknadsföring till dig. Direktmarknadsföring inkluderar alla typer av uppsökande marknadsföring, till exempel e-postutskick, SMS och postutskick, som kan bestå av kampanjerbjudanden, rabatter, produktlanseringar, kommande uppdateringar, råd, produktrekommendationer och annan relevant information ("Opt-In kommunikation").


3. Vilka källor samlar wellon in dina personuppgifter från?

3.1 från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån dina köp och hur du använder våra tjänster, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (så kallad tredje part). De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag.

4. Vem har tillgång/behandlar dina personuppgifter?

4.1 vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?


Personuppgiftsbiträden. I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är så kallad personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

1) Transporter (logistikföretag och speditörer)
2) Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer)
3) Marknadsföring (print, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer)
4) IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar)
5) Rådgivning (företag vi anlitar för rådgivning inom nutrition, hälsa och välmående)

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (till exempel för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt köpeavtalet). Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden, genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav, samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:

1) Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott
2) Företag som ombesörjer allmänna varutransporter (logistikföretag och speditörer)
3) Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer)

När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

klarnas behandling av personuppgifter

Vid köp hos oss används Klarnas kassa som standard, Klarna behandlar därför dina personuppgifter som personuppgiftsansvarig. Personuppgifterna behandlas bland annat för fullgörande av avtalet, samt för att via externa och interna databaser genomföra identifikations-och kreditkontroll. För mer detaljerad information om Klarnas behandling av personuppgifter och dina rättigheter i samband med behandlingen se: Klarnas dataskyddspolicy

4.2 var behandlar vi dina personuppgifter?
Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES. Vid systemmässig support och underhåll kan vi dock vara tvungna att överföra informationen till ett land utanför EU/EES, till exempel om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Biträdet får i dessa fall endast ta del av den information som är relevant för ändamålet (till exempel loggfiler).

Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av så kallad lämpliga skyddsåtgärder. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som har vidtagits eller information om var dessa har gjorts tillgängliga är du välkommen att kontakta oss.

4.3 hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Se mer om de specifika lagringsperioderna under respektive ändamål.

5. Dina rättigheter & medgivande

5.1 vad har du för rättigheter som registrerad?


Rätt till tillgång (så kallad registerutdrag). Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och ifall du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna. Informationen lämnas i form av ett registerutdrag med angivande av ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare, lagringsperioder, information om varifrån informationen har samlats in och förekomsten av automatiserat beslutsfattande.
Tänk på att ifall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse. Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter. Tänk på att du som har en kundprofil på Wellon.se kan ändra vissa uppgifter direkt i appen.

Du har när som helst rätt att dra tillbaka ett medgivande du gett oss. Till exempel medgivande att skicka nyhetsbrev.

Rätt till radering. Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:
-Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats
-Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse
-Du invänder mot behandling för direkt marknadsföringsändamål
-Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt
-Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av
-Personuppgifter har samlats in om ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvaret för och insamlandet har skett i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster (t.ex. sociala medier)
Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning.
Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

Rätt till begränsning. Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter. Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som laglig grund för ett ändamål kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade.

Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling. Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

Berättigat intresse: I de fall vi använder en intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
Direktmarknadsföring (inklusive analyser som utförs för direkt marknadsföringsändamål): Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Invändningen omfattar även de analyser av personuppgifter (så kallad profilering) som utförs för direkt marknadsföringsändamål. Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder (till exempel via post, e-post och sms). Marknadsföringsåtgärder där du som kund aktivt valt att använda en av våra tjänster eller annars sökt upp oss för att få veta mer om våra tjänster räknas inte som direktmarknadsföring (till exempel produktrekommendationer eller andra funktioner och erbjudanden inuti appen).
Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direkt marknadsföringsåtgärder. Du kan ändra detta genom att ändra inställningarna i appen, avregistreringslänk i marknadsföringsutskick eller kontakta kundservice.

Rätt till dataportabilitet. Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (så kallad dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.

6. Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

7. Cookies

vad är cookies och hur använder vi det?


Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet.

På Wellon.se använder vi följande cookies:

1) Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet)
2) Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut)
3) Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker)
4) Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredje parts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser, till exempel Google Analytics)
5) Liknande tekniker (tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies)

De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att spara funktionella inställningar såsom språk och andra uppgifter. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig.

7.2 kan du själv styra användningen av cookies?
Ja! Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, att endast acceptera förstapartscookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Ha i åtanke att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar ifall du blockerar eller raderar cookies. Du kan läsa mer om cookies generellt på post- och telestyrelsens webbsida, pts.se.

8. #Yeswellon

Vi blir så glada när ni delar med er av era kundupplevelser och berättar om era fantastiska resultat - och vi älskar att se produkter från oss i hemmamiljöer! Så mycket att vi kan komma att fråga om vi får använda oss av era bilder i våra olika kanaler, som instagram, facebook, nyhetsbrev, blogg och på wellon.se.

Om du får en förfrågan från oss att dela med dig av en bild (och du känner att du skulle vilja det), kan du svara på vår förfrågan med hashtaggen #yeswellon. Du kommer då att godkänna att vi använder oss av din bild, enligt följande villkor:

Du ger WLN Group AB (org nr 559324-5912) en icke-exklusiv, royaltyfri, världsomspännande licens att använda alla bilder som du har svarat med #yeswellon, nedan kallade ”bilder”, i sin marknadsföring och/eller sin reklam, inklusive i galleriet på webbplatsen, nyhetsbrev, instagram, blogg, e-post och annan kundkommunikation och andra marknadsföringssyften.

Härmed intygar och försäkrar du att (i) du äger alla rättigheter till dina bilder, (ii) du har fått tillåtelse från alla eventuella personer som syns i dina bilder att överlåta rättigheterna häri, och (iii) WLN Group AB användning av dina bilder inte kommer att kränka någon tredje parts rättigheter eller strida mot någon lag.

Härmed befriar du WLN Group AB från alla skyldigheter att betala dig för användning av dina bilder och för de immateriella rättigheterna till dem i samband med ovan beskrivna användningsformer och härmed befriar du och accepterar att hålla WLN Group AB och alla personer som handlar för WLN Group AB:s räkning skadeslösa för alla eventuella anspråk, krav och ansvarsskyldigheter, oavsett art, i samband med användningen av bilderna enligt ovanstående beskrivning.

9. Datainspektionen

vad innebär det att datainspektionen är tillsynsmyndighet?


Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

10. Har du frågor om dataskydd?

Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd? Du kan alltid ställa dina frågor till oss på info@wellon.se.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter) eller uppdateringar som inte är avgörande betydelse för behandlingen men som kan vara av avgörande betydelse för dig, kommer du att få information på Wellon.se och via mail (ifall du har angett mailadress) i god tid innan uppdateringarna börjar gälla. När vi tillgängliggör information om uppdateringar kommer vi även att förklara innebörden av uppdateringarna och hur de kan påverka dig.